Beleidsplan Stichting Community Service Rotary Gouda-Bloemendaal 2019-2020

 

 1. Inleiding

De Stichting Community Service Rotary Gouda-Bloemendaal is opgericht op 3 mei 1989 door enkele bestuursleden van de Rotaryclub Gouda-Bloemendaal. De overwegingen bij de oprichters waren destijds “… dat deze Rotaryclub zich ten doel stelt het aanmoedigen en aankweken van de wil om te dienen (het dienstideaal) in het dagelijks leven, onder meer door het ontwikkelen en ten uitvoer brengen van plannen, die de leden kunnen helpen bij het vervullen van hun plicht jegens de gemeenschap …” en “… dat deze club heeft besloten het verlenen van die steun te bevorderen, door een stichting in het leven te roepen die de middelen welke te harer beschikking zullen komen, daartoe zal kunnen aanwenden …”

Hoewel de tekst nu wat gedateerd over komt, zijn de doelstellingen van de Rotaryclub en de Stichting in wezen niet veranderd, zoals blijkt uit het hier voorliggende beleidsplan.

 

 1. Doel

Het primaire doel van de Stichting is een financiële bijdrage te leveren aan de uitvoering van de projecten, die de Rotaryclub ter hand neemt of ondersteunt. Dat is een breed scala: het zijn zowel lokale als internationale projecten, variërend van ondersteuning van een Gouds buurtcentrum, het organiseren van een ouderendag tot de aanleg van landbouwgebieden en waterputten en het plaatsen van stagiaires in Afrika.

 

In artikel 2 van de statuten is het doel als volgt verwoord:

De stichting heeft ten doel bij te dragen tot de verwezenlijking van het dienstideaal van de Rotary-beweging door het verlenen van geestelijke en stoffelijke steun aan personen, die hulp behoeven en aan instellingen van algemeen maatschappelijk belang, die zich de bestrijding van bepaalde noden tot taak stellen;

en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

De stichting beoogt uitdrukkelijk niet het maken van winst.

 

 1. Werkwijze

De Stichting krijgt inkomsten uit de volgende bronnen:

 • opbrengsten van fundraising projecten van de Rotaryclub;
 • bijdragen van begunstigers, eenmalig of in de vorm van periodieke donaties
 • inkomsten uit rente op het vermogen van de Stichting

Voor de uitgaven (altijd op projectbasis, aan maatschappelijk goede doelen) wordt aan het begin van elk boekjaar een begroting vastgesteld door het bestuur van de Rotaryclub. Bij de grotere fundraisingprojecten (de categorie van € 5.000 tot –soms- €80.000) is de bestemming meestal grotendeels vastgelegd. Een klein deel blijft gereserveerd voor acute kleinschalige hulpvragen, die in de loop van het jaar opkomen.

Het bestuur van de Stichting bestaat uit 3 personen, allen tevens bestuursleden van de Rotaryclub. Zij beslissen gezamenlijk over elke uitgave en zijn alleen gezamenlijk tekenbevoegd.

 

 

 1. Beleid

In de periode 2010-2013 heeft de nadruk gelegen op de grootschalige fundraising. Hierdoor was de financiële ruimte voor de kleine en middelgrote projecten beperkt. Met ingang van het boekjaar 2013-2014 is daarom besloten een meer stabiele inkomstenstroom te genereren, door (a) een of meerdere fundraising activiteiten te ontwikkelen, die jaarlijks herhaald kunnen worden en (b) te streven naar een groter aantal begunstigers, die bij voorkeur via periodieke uitkeringen zullen bijdragen.

Op deze manier heeft de Stichting de afgelopen jaren regelmatig € 30.000 - € 40.000 per jaar ontvangen, naast incidentele grotere projecten, die eens in de 3 á 4 jaar plaatsvinden.

Bij een onverhoopte liquidatie van de Stichting zal –conform art. 12, lid 6 van de statuten- een eventueel positief saldo uitgekeerd worden aan de Stichting Community van een van de andere Rotaryclubs in de omgeving.

 

 1. Kosten

Het beleid van de Stichting is om alle inkomsten ten goede te laten komen aan de goede doelen. De bestuurders ontvangen geen vergoeding voor hun activiteiten ten behoeve van de Stichting.

 

 1. Administratie

De financiële administratie wordt gevoerd door de penningmeester, tevens penningmeester van de Rotaryclub. Jaarlijks stelt hij de balans en de staat van baten en lasten van de Stichting op en legt daarover verantwoording af aan de leden van de Rotaryclub. De boeken worden gecontroleerd door een onafhankelijke kascommissie, die jaarlijks wisselt van samenstelling.

De overige administratie wordt behartigd door de secretaris, tevens secretaris van de Rotaryclub.

 

 1. Voorbeelden van projecten

Via de Stichting zijn in het verleden onder andere de volgende projecten gefinancierd

 • 2019: Wandelen voor water (€ 14.880 overgemaakt naar Simavi voor Afrika
 • 2019: Bibliotheek Gouda, samenleesboeken (€ 600)
 • 2018: Droogloopmatten Casimir school onderdeel plein renovatie (€ 1.000)
 • 2018: Palet Welzijn, Dag van de Mantelzorg (€ 250)
 • 2018: Shelterbox Sulawesi (€ 750)
 • 2018: Nationale Ouderendag (€ 2.200)
 • 2018: Bijdrage kinderbibliotheek (€ 1.200)
 • 2018: Donatie Kapsalon en karaokeset buurtcentrum de Walvis (€ 1.200)
 • 2018: Wandelen voor Water (€ 15.341)
 • 2017: St. Maarten, orkaan Irma ((€ 750)
 • 2017: Nationale Ouderendag (€ 4.343)
 • 2017: Landbouw project Gambia (€ 3.000)
 • 2017: Wandelen voor Water (€ 12.941)
 • 2017: Project keizersnede Kenia (€ 500)
 • 2016: Nationale Ouderendag (€ 1.400)
 • 2016: Wandelen voor Water, administratie via zusterclub Rotary Gouda
 • 2015: Dagje uit voor kansarme Goudse jeugd (€ 2.500)
 • 2015: Nieuwe keuken Domino inloophuis Gouda (€ 2.000)
 • 2014/18: uitzending 3 of 4 PABO stagiaires naar scholen in Gambia (jaarlijks € 2.500 à € 4.000)
 • 2014/15: waterprojecten in Ghana, voorlichting/aanleg drinkwater en sanitatie voor scholen (€ 38.000)
 • 2014: opknappen school Ghana (€ 3.000)
 • 2014/15: Shelterboxen en waterfilters voor de Filipijnen en Nepal (€ 3.400)

 

 1. Financiële kerncijfers laatste 2 jaar

De Balans en Staat van baten en lasten en het financieel overzicht zijn in een bijlage opgenomen.

 

Gouda, 18 december 2019.